Els diputats que componen aquest Congrés, i que representen la Nació espanyola, es declaren legítimament constituïts en Corts generals i extraordinàries, i que resideix en aquestes la sobirania nacional (...)
No convenint queden reunits el Poder legislatiu, l'executiu i el judiciari, declaren les Corts generals i extraordinàries que es reserven l'exercici del Poder legislatiu en tota la seua extensió (...)
Les Corts generals i extraordinàries declaren que les persones en les que delegaren el Poder executiu, en absència dels nostre legítim Rei el Senyor D. Ferran VII, queden responsables a la Nació (...)
Les Corts generals i extraordinàries habiliten els individus que componien el Consell de Regència perquè sota aquesta mateixa denominació, interinament i fins que les Corts trien el govern que més convinga, exercisquen el Poder executiu.

Decret, Reial Illa de Lleó, 24 de setembre de 1810

(...) va quedar tot a disposició de les Corts, les quals en el mateix dia de la seua instal·lació (24 de setembre de 2010) i per principi dels seus actes, em van desposseir de la sobirania poc abans reconeguda pels mateixos diputats, atribuint-la a la Nació per a apropiar-se-la ells mateixos, i donar a aquesta, després de tal usurpació, les lleis que van voler (...)
(...) declare, que el meu reial ànim és no només no jurar ni accedir a la dita Constitució, ni a cap Decret de les Corts generals i extraordinàries i de les ordinàries actualment obertes: a saber, els que siguen depressius dels drets i prerrogatives de la meua reial sobirania establertes per la Constitució i les lleis en què de llarg temps la Nació ha viscut, sinó el de declarar aquixa Constitució i aqueixos decrets nuls i de cap valor ni efecte, ara ni en cap temps, com si no hagueren passat mai tals actes (...)

Decret, València, 4 de maig de 1814


  1. Descriviu el tipus de fonts utilitzades (1 punt).
  2. Identifiqueu les idees principals dels textos, i situeu-los en el seu context històric i en el nucli temàtic corresponent (2,5 punts).
  3. Expliqueu, a grans trets, els conceptes "sobirania nacional" i "divisió de poders" (2 punts).
  4. Descriviu la crisi de l'Antic Règim, incidint en la revolució liberal i la reacció absolutista. Utilitzeu, per a això, els textos a comentar (2,5 punts). Desenvolupeu breument la història constitucional espanyola del segle XIX (2 punts).


Copia baix, amb el teu nom, la teua resposta a la qüestió 1 si has obtés en l'examen una puntuació d'1punt:

Copia baix, amb el teu nom, la teua resposta a la qüestió 2 si has obtés en l'examen una puntuació d' entre 2 i 2,5 punts:

Copia baix, amb el teu nom, la teua definició de "sobirania nacional" si has obtés amb ella una puntuació d'1 punt:
Copia baix, amb el teu nom, la teua definició de "divisió de poders" si has obtés amb ella una puntuació d'1 punt:
Copia baix, amb el teu nom, la teua resposta a la primera part de la qüestió 4 si has obtés en ella una puntuació de 2 punts: